متدولوژی جامع پرتفولیو، طرح و پروژه

اين متدولوژي مختص سازمان هاي پروژه محور طراحي شده است. در اين متدولوژي، به كل مراحل كار پروژه ها يا طرح ها (از زمان شكل گيري ايده تا احداث و بهره برداري پروژه ها) توجه ويژه اي صورت گرفته است. هدف اصلي اين كار آن است كه پروژه ها يا طرح هاي سازمان هاي پروژه محور به صورت جامع مديريت شود. اين متدولوژي داراي 3 سطح مديريت پورتفوليو (سبد پروژه ها)، مديريت طرح و مديريت پروژه مي باشد. در اين متدولوژي 14 حوزه مديريتي براي مديريت سه سطح مذكور در نظر گرفته شده است كه هر حوزه از طريق يكسري فرآيند مديريت مي گردند. در نهايت، براي هر مديريت و پياده سازي مناسب هر يك از حوزه هاي مديريتي اين سه سطح، رويه هاي اجرايي، دستورالعمل ها و فرم ها و فرمت هاي لازم تعيين و طراحي شده است.استاندارد آموزش و ارزیابی مبتنی بر شایستگی منابع انسانی پروژه

با توجه به ضعف دوره هاي آموزشي سنتي و متداول در محيط هاي کاري و عدم موفقيت اينگونه دوره ها در ارتقاء عملکرد نيروي انساني، رويکردي جديد در سيستم هاي آموزش نيروي انساني صنعت پتروشيمي در دستور کار قرار گرفت. لذا طي يک فرايند و کار کارشناسي و تحقيقاتي ۳ ساله، نظام جامعي براي ارتقاء شايستگي يا دانش حرفه اي مديريت پروژه (دانش، عملکرد و رفتار حرفه اي) در نيروي انساني فعال در پروژه هاي پتروشيمي طراحي و تدوين گرديده است. يکي از خروجي هاي اصلي اين طرح، طبقه بندي سطوح مديريتي موجود در تمام نهاده هاي درگير (کارفرما، مشاور، پيمانکار و سازنده) در پروژه ها بود. خروجي ديگر اين طرح، تعريف استاندارد شايستگي جامع براي هر يک از سطوح مديريتي مذکور بوده است. سيستم ارزيابي مبتني بر شايستگي سومين خروجي مهم اين طرح است که مي توان با اين سيستم شايستگي مديريت پروژه اي نيروي انساني فعال در پروژه ها را اندازه گيري نموده و براي ارتقاء آن برنامه توسعه ارائه نمود.مدل ارزيابي و تعالي سازمان هاي پروژه محور PBOEM

مدل تعالي سازما نهاي پروژه محور مدلي است كه قابليت ارزيابي سازما نهايي كه عمليات آنها را پروژه ها تشکيل مي دهند دارد. لذا ارزيابي تمامي سازمان هاي فعال در پروژه هاي پتروشيمي اعم از شركت هاي كارفرمايي، مشاوران مهندسي، پيمانكاران ساختمان و نصب، سازندگان و مشاوران مديريت طرح با اين مدل امكان پذير مي باشد. اين مدل كليه ابعاد و فرايندهاي سازماني را با رويكرد ذينفع محوري و مديريت پروژه 360 درجه مي نگرد. هم اكنون در صنعت پتروشيمي بيش از 50 سازمان پروژه محور بر اساس اين مدل ارزيابي شده و تعداد زيادي از آنها بر اساس خروجي هاي ارزيابي، سيستم هاي بهبود را در سازمان و فرايندهاي سازماني خود اجرا نموده اند.مدل جامع بلوغ مديريت پروژه CPM3

مدل جامع بلوغ مديريت پروژه، مدلي جهت ارزيابي طرح ها و پروژه ها مي باشد كه با بهره گيري از نقاط قوت مدلهاي معتبر جهاني و بر اساس ويژگيهاي خاص پروژه هاي سرمايه اي كشور خصوصاً صنعت نفت طراحي و در صنعت پتروشيمي به كار گرفته شده است. اين مدل پروژه ها را در 17 حوزه و 66 فرايند مديريت پروژه اي و در 5 سطح بلوغ، ارزيابي نموده و قابليت ارائه فرصت هاي بهبود يک پروژه به تفکيک هر حوزه و فرايندهاي آن را دارا مي باشد. تا کنون 15 پروژه بزرگ صنعت پتروشيمي بر اساس اين مدل ارزيابي و فرصت هاي بهبود موجود در آنها شناسايي شده است. اين مدل مبناي انتخاب برترين طرح پتروشيمي جهت معرفي در جشنواره برترين هاي صنايع پتروشيمي مي باشد.راهنمای انتخاب و به کارگيري پيمانکار مديريت طرح

راهنمای نحوه انتخاب و به کارگيري پيمانکار مديريت طرح، بسته جامعی است که به مواردی همچون برنامه انتخاب پيمانکار مديريت طرح، گزارش شناخت، محدوده کار پيمانکار مديريت طرح، شرح خدمات پيمانکار مديريت طرح، معيارها، زير معيارها و امتيازات ارزيابي کيفي پيمانکاران مديريت طرح، راهنماي ارايه پيشنهاد جهت ارزيابي کيفي پيمانکاران مديريت طرح، معيارها، زير معيارها و امتيازات ارزيابي پيشنهادهاي فني پيمانکاران مديريت طرح، راهنماي ارايه پيشنهاد فني پيمانکار مديريت طرح و الگوي قرارداد پيمانکار مديريت طرح پرداخته است.الگوی ارزیابی پسا پروژه ای

ارزیابی‌ها به پروژه‌ها کمک می‌کنند تا با واقعیت در ارتباط باشند. این ارزیابی‌ها علاوه بر اینکه به مدیریت مؤثرتر هر پروژه کمک می‌کنند، اساس و مبنای مهمی برای یادگیری فردی، تیمی و سازمانی هستند. به منظور یادگیری از تجربیات، در ابتدا باید درک صحیح از پروژه‌ها داشت. ارزیابی‌ها به سازمان‌ها کمک می‌کنند تا آنچه انجام می‌گیرد را تشریح و شفاف نموده، این اطلاعات را انتشار دهند و از تجربه‌ها درس بگیرند. در یک تقسیم‌بندی دو نوع ارزیابی پروژه وجود دارد: الف) ارزیابی در حین پروژه ب) ارزیابی پساپروژه
ارزیابی پساپروژه یک روش بسیار مفید و قدرتمند برای خلق یک مکانیسم بهبود مستمر است. هدف اصلی یک ارزیابی پساپروژه ای سرزنش و یافتن مقصر نیست بلکه هدف آن شناسایی حوزه‌هایی و روش‌هایی برای بهبود است. بازنگری پساپروژه پس از اتمام پروژه انجام می‌گیرد. ارزیابی پساپروژه ای اصولاً به یادگیری مربوط می شوند. این بازنگری موفقیت کلی پروژه را ارزیابی نموده و آنچه در طول اجرای پروژه به خوبی انجام گرفته یا انجام نگرفته را شناسایی نموده و بنابراین درس‌هایی را به منظور یادگیری برای آینده فراهم می‌آورد.بطور کلی اهدف ارزیابی پساپروژه ای عبارتند از:

  • شناسایی نقاط بهبود در فرایندهای پروژه و در نتیجه مستندسازی آن‌ها برای پروژه‌های آتی
  • شناسایی نقاط بهبود بالقوه در خروجی‌های پروژه و در نظر گرفتن این اطلاعات در طرح‌های توسعه محصول آینده
  • شناسایی روش‌های بهبود اثربخشی تیم پروژه

در راهنما و الگویی که مرکز تحقیقات و توسعه مدیریت پروژه طراحی نموده است، پروژه ها از دو منظر اجرایی و مدیریتی ارزیابی می شوند. منظر مدیریتی این الگو نگاهی مدیریت پروژه ای دارد و مبتنی است بر حوزه های دانش استاندارد مدیریت پروژه و منظر اجرایی این الگو فعالیت محور است و مبتنی است بر WBS پروژهراهنمای مستندسازی آموخته ها

این الگو از چهار بخش تشکیل شده است. بخش اول به کلیات مشخصات پروژه می پردازد. در بخش دوم، پروژه از نظر مدیریت پروژه ارزیابی و آموخته های آن ثبت می شود حوزه های این بخش با الهام از حوزه های دانشی PMBOK و همچنین متدلوژی جامع مدیریت پورتفولیو،طرح و پروژه مرکز تحقیقات و توسعه مدیریت پروژه استخراج شده است. در بخش سوم آموخته های پروژه از نظر فنی و اجرایی گردآوری می شود. حوزه های آموخته ها در این بخش بر اساس توالی فعالیت های یک پروژه واقعی و WBS یک پروژه واقعی و همچنین با توجه به آسیب شناسی هایی که قبلا انجام شده است استخراج گردیده است. بخش چهارم گزارش به گردآوری و آموخته هایی موردی می پردازد. آموخته های موردی از نظر موضوعی در بخش های دوم و سوم نمی گنجد و با توجه به شرایط خاص یک پروژه ممکن است اتفاق بیافتد.جامعه اطلاعاتي صنايع نفت، گاز و پتروشيمي (www.petronet.ir)

جامعه اطلاعاتي صنايع نفت، گاز و پتروشيمي یکی از کلیدی ترین دستاوردهای مرکز تحقیقات و توسعه مدیریت پروژه می باشد، به طوری که امروزه پس از گذشت دو سال از راه اندازی به بزرگترین و جامع ترین قطب دانشی و تخصصی صنعت پتروشیمی تبدیل گردیده است. این پورتال در سال 1387 به عنوان سومين پورتال برتر کشور نائل آمده و بيش از 2000 شرکت تخصصي نفت، گاز و پتروشيمي و همچنين دهها هزار نفر متخصص در آن عضويت دارند.کتب مدیریت پروژه

يکي از الزامات توسعه و ارتقاي سطح دانش مديريت پروژه در ميان دست اندرکاران پتروشيمي و حتي خارج از اين صنعت، فراهم آوردن منابع با کيفيت به زبان فارسي است. در اين راستا مرکز تحقيقات و توسعه مديريت پروژه با بهر هگيري از مترجمان و مؤلفان با سابقه اقدام به نياز سنجي، منبع يابي و سپس ترجمه و تأليف و نشر کتب تخصصي مديريت پروژه نموده است که تاکنون بیش از 30 عنوان از اين کتب چاپ شده است.

مشاهده لیست کتبدوماهنامه دانش و کاربرد مدیریت پروژه

دوماهنامه دانش و کاربرد مدیریت پروژه یک مجله علمی ترویجی الکترونیکی است که جهت نشر و ارتقای دانش مدیریت پروژه به ارائه مقالات کاربردی و همچنین درج برگردان فارسی مقالات معتبر و مفید می پردازد. علاقمندان به دانش روز مدیریت پروژه جهت اشتراک و دریافت رایگان این دوماهنامه می توانند از طریق پورتال پترونت اقدام نموده و ایمیل خود را در فرم عضویت مجلات ثبت نمایند.

مشاهده لیست دوماهنامهکتابخانه الکترونيکي مديريت پروژه

با توجه به اينکه دسترسي به منابع روزآمد دانش مديريت پروژه در سراسر کشور بسيار محدود بوده است و هيچ کتابخانه متمرکزي در اين زمينه در کشور وجود نداشته است، مرکز تحقيقات و توسعه مديريت پروژه، اقدام به تأسيس اولين کتابخانه الکترونيکي مديريت پروژه ايران با بيش از 700 عنوان کتاب انگليسي روزآمد و تخصصي مديريت پروژه نمود که با استقبال بي نظير دانشجويان و پژوهشگران مواجه شده است. کتب الکترونیکی مذکور در پورتال پترونت در دسترس می باشند

دریافت لیست کتب


بانک واژگان مدیریت پروژه

مرکز تحقیقات و توسعه مدیریت پروژه برای ترجمه بهتر و یکپارچه کتب مدیریت پروژه اقدام به تهیه بانک واژگان نموده است. مترجمین می توانند برای ترجمه بهتر و یکسان متون تخصصی مدیریت پروژه و لغات کلیدی از این باک واژگان استفاده کنند.

دریافت فرهنگ تفصيلي لغات و اصطلاحات مدیریت پروژه


دوره الکترونیکی مدیریت پروژه

مرکز تحقیقات و توسعه مدیریت پروژه برای معرفی مفاهیم اولیه مدیریت پروژه دست به تهیه دوره آموزش الکترونیکی مدیریت پروژه بر اساس PMBOK در قالب فایل فلش نموده است.تماس با ما

تلفن تماس: 88842453-021

دورنگار: 88831395-021

پست الکترونیکی: info@pmir.com

آدرس: تهران - خیابان کریم خان زند - شماره ۳۹

کد پستی: 1585814551