پروژه های انجام شده

در مرکز تحقیقات و توسعه مدیریت پروژه تا کنون پروژه های متعددی انجام شده است که برخی از مهمترین آنها به شرح ذیل می باشد:

 1. بررسي دلايل بروز ادعا در قراردادهاي پتروشيمي
 2. در مباحث امروزي مديريت پروژه، يك پروژه موفق، پروژه اي است كه براي تمام طرفين درگير در آن پروژه ارزش ايجاد كند. زماني مي توان براي تمامي طرفين درگير در پروژه ها ارزش ايجاد نمود، كه همه آنها از پروژه رضايت داشته باشند. در پروژه ها،‌ ذي نفعان مختلف انتظارات متفاوتي دارند و در نتيجه، منافع خود را در اولويت مي دانند. اين رويكرد موجب مي شود كه پروژه با مشكلات بسياري روبرو شود و معمولاً باعث نارضايتي طرفين گردد. لذا اين نوع نارضايتي ها در بسياري از مواقع مشكلاتي را در سر راه پروژه قرار مي دهد كه برآيند تمامي اين مشكلات ادعاهاي قراردادي خواهد بود. بنابراين، مديريت ادعا به يكي از دغدغه هاي اصلي شركت هاي معتبر تبديل شده است. بروز ادعا در پروژه هاي صنايع نفت و به خصوص پروژه هاي پتروشيمي متداول است. به همين دليل اين پروژه تحقيقاتي در پي پاسخ به اين سؤال اصلي برآمده است كه دلايل بروز ادعا در پروژه هاي پتروشيمي چيست؟ در اين تحقيق پس از بررسي اسناد و مصاحبه با خبرگان 42 دليل اصلي بروز ادعا شناسايي و در 6 دسته طبقه بندي شده است. سپس راهكارهاي مواجهه با دلايل استخراج و تنظيم گرديده است. دلايل استخراج شده در اين تحقيق بنا به دلايل زير بايد مورد توجه مسؤولين ذي ربط قرار گيرد:

  • اين دلايل ناشي از شكوه و شكايت پيمانكاران و مشاوران نيست، بلكه دلايلي است كه بدنه كارفرمايي در مصاحبه هاي صورت گرفته به آنها اشاره داشته اند.
  • دلايل ذكرشده توسط نخبگان در مصاحبه ها و دلايل واقعي ادعاهاي قراردادي شركت هاي صنايع پتروشيمي شباهت فراواني با هم دارند. اين موضوع گوياي اين حقيقت است كه دلايل ذكر شده توسط اين نخبگان از اعتبار قابل قبولي برخوردار است و مسؤولين اجرايي بايد توجه ويژه اي به آنها داشته باشند.
 3. شناسايي ريسك هاي متداول پروژه هاي پتروشيمي در تمامي مراحل چرخه حيات پروژه و ارائه راهكارهاي واكنش
 4. با توجه به مزيت رقابتي صنايع پتروشيمي ايران در منطقه و جهان و همچنين با توجه به سرمايه گذاري هاي عظيم صورت گرفته براي اجراي پروژه هاي اين صنعت، مديريت اين پروژه ها مستلزم توجه ويژه به مباحث علمي مديريت پروژه ها مي باشد. هزينه، زمان و كيفيت همواره عناصري بوده اند كه مديران بيشترين توجه را به آنها داشته اند، در حالي كه مديريت ريسك كه خود تأثيري شگرف بر اين سه عنصر دارد، همواره مغفول مانده است. لذا براي اجراي پروژه ها مطابق زمان، هزينه و كيفيت بايد بيشترين توجه را به ريسك هاي پروژه نمود، چراكه عدم شناسايي و مديريت ريسك ها خود باعث ايجاد تأخير، افزايش هزينه ها و افت كيفيت در پروژه ها مي گردد. بنابراين، مديران پروژه هاي صنعت پتروشيمي ايران نيازمند آن هستند كه حداقل از ريسك هاي متداول مراحل مختلف اجراي پروژه هاي پتروشيمي آگاه شوند تا با مديريت مناسب آنها پروژه خود را با كمترين خطر به هدف برسانند. لذا با اجراي اين پروژه تحقيقاتي، ريسك هاي متداول موجود در مراحل مختلف چرخه حيات اجراي پروژه هاي پتروشيمي شناسايي شده و براي آنها راه كارهايي ارائه گرديده است تا مديران پروژه هاي صنعت پتروشيمي با آگاهي از آنها بتوانند از هزينه هاي ناشي از اين گونه ريسك هاي متداول جلوگيري به عمل آورند. خروجي هاي اصلي اين پروژه تحقيقاتي عبارتند از:

  1. شناسايي وضعيت مديريت ريسك در صنعت پتروشيمي و كشور
  2. تشريح فرآيندهاي مديريت ريسك پروژه
  3. تعيين چرخه حيات پروژه هاي پتروشيمي
  4. شناسايي ريسك هاي متداول در هر يك از مراحل چرخه حيات
  5. اولويت بندي اين ريسك ها
  6. تحليل كيفي ريسك هاي شناسايي شده بر اساس احتمال و تأثير آنها
  7. ارائه راهكارهاي مواجه با ريسك ها (براي ريسك هاي اولويت دار)
 5. شناسايي عوامل موثر بر استرس شغلي مديران پروژه هاي پتروشيمي
 6. امروزه اکثر صاحب‌نظران بر اين امر اتفاق نظر دارند که در دنياي به شدت رقابتي، ديگر خط توليد و يا تکنولوژي سازمان‌ها مزيت رقابتي به حساب نمي‌آيند و اين منابع انساني يک سازمان است که برتري يک سازمان بر سازمان ديگر را رقم مي‌زند. بنابراين هر چه به سمت بهبود اين منابع حرکت کنيم بر قابليت رقابت خود افزوده‌ايم. در بين منابع انساني سازمان، مديران به علت عهده‌دار بودن نقش استراتژيک و هدايت کنندگي ساير اعضا نقش مهمي در موفقيت يک سازمان دارند. در اين ميان، مديران پروژه به علت نقش‌هاي چندگانه‌اي که از آن‌ها انتظار مي‌رود، همواره با فشارهاي رواني متعددي روبرو هستند. بنابراين در سازمان‌هاي پروژه‌ محور موضوع استرس مديران پروژه از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. موضوع استرس (فشارهاي رواني)، در جامعه صنعتي و دانشي امروزي به لحاظ گسترش دامنه شيوع پيامدهاي زيان بار آن مورد توجه سازمان‌ها قرار گرفته است. در اين بين وجود مسائل حساس و انتظارات متنوع از مديران پروژه، استرسي را بر آن‌ها وارد مي‌کند که در سطح غيرکارکردي آن، مانع از انجام صحيح وظايف شده و در نتيجه ضعف در راهبري مجموعه را در پي خواهد داشت. استرس مديران پروژه نه تنها عواقب خطرناکي براي خود مدير در سطح رواني و فيزيکي دارد بلکه اثرات آن بر کيفيت تصميمات، کارکنان و نتايج سازمان نمود پيدا خواهد کرد. بر اين اساس به درستي، يکي از دغدغه‌هاي شرکت ملي صنايع پتروشيمي که متصدي اجراي پروژه¬هاي متعدد در هر سال است، مسئله شناسايي عوامل موثر بر استرس مديران پروژه است. لذا در اين پژوهش، عوامل موثر بر استرس شغلي مديران پروژه¬ها شناسايي شده و اولويت بندي شده اند تا دست اندركاران ضمن توجه ويژه به آنها، باعث افزايش بهره وري و بهبود عملكرد مديران پروژه هاي صنايع پتروشيمي گردند.

 7. طراحی متدولوژی جامع پرتفولیو، طرح و پروژه
 8. اين متدولوژي مختص سازمان هاي پروژه محور طراحي شده است. در اين متدولوژي، به كل مراحل كار پروژه ها يا طرح ها (از زمان شكل گيري ايده تا احداث و بهره برداري پروژه ها) توجه ويژه اي صورت گرفته است. هدف اصلي اين كار آن است كه پروژه ها يا طرح هاي سازمان هاي پروژه محور به صورت جامع مديريت شود. اين متدولوژي داراي 3 سطح مديريت پورتفوليو (سبد پروژه ها)، مديريت طرح و مديريت پروژه مي باشد. در اين متدولوژي 14 حوزه مديريتي براي مديريت سه سطح مذكور در نظر گرفته شده است كه هر حوزه از طريق يكسري فرآيند مديريت مي گردند. در نهايت، براي هر مديريت و پياده سازي مناسب هر يك از حوزه هاي مديريتي اين سه سطح، رويه هاي اجرايي، دستورالعمل ها و فرم ها و فرمت هاي لازم تعيين و طراحي شده است.

 9. طراحي و اجراي برنامه ارتقاء مشاورين مديريت
 10. در کشورهاي توسعه يافته شرکت هاي مشاور مديريت نقش مؤثري در بهبود و توسعه سازما نهاي بزرگ و بالنده آن کشورها دارد. به عنوان مثال شرکت هاي شل يا BP سالانه چندين ميليون دلار به استفاده از خدمات مشاوره اي شرکت هاي مشاور مديريت اختصاص مي دهند. اما در کشور ما شرکت هاي مشاور مديريت به دليل برخي از ضعف هاي بنيادي که دارند از ارائه خدمات مشاور مديريت مؤثر به سازما نها بازمانده اند. شرکت ملي صنايع پتروشيمي که تاثير توانمندي اين شرکت هاي مشاور مديريت را بر توسعه خود به خوبي درک کرده است تلاش نموده است طي يک برنامه منسجم نه تنها به توانمندي اين شرکت ها کمک نمايد بلکه اين شرکت ها را با بدنه تخصصي خود بيشتر آشنا نمايد تا امکان بهره گيري مؤثر از خدمات شرکت هاي مشاور مديريت فراهم گردد. به همين دليل برنامه استراتژيک ارتقاي مشاوران مديريت طرح ريزي گرديد تا اين شرکت ها با بهبود و افزايش دانش و مهارت هاي خود قادر باشند بهترين خدمات مشاوره اي را به پروژه هاي صنايع پتروشيمي و نهادهاي درگير در آن ارايه نمايند. ماحصل برنامه ريزي استراتژيک اشاره شده، برنامه عملياتي مشتمل بر بيش از 40 پروژه در راستاي 6 استراتژي کلي مي باشد که تاکنون 7 پروژه از آن پروژ هها به اتمام رسيده و 6 پروژه ديگر در مرحله آغازين مي باشند.

 11. طراحی جشنواره برترين هاي صنايع پتروشيمي
 12. طرح سؤال ها و مسائل راهبردي، تصميم سازي و سياست سازي در مقياس داخلي، منطقه اي و بين المللي به منظور پشتيباني تصميم گيرندگان و سياس تگذاران حوزه صنايع پتروشيمي جهت اتخاذ سياس تها يا تصميمات جديد يا اصلاح و تغيير سياست هاي فعلي در زنجيره ارزش ساز صنايع پتروشيمي دغدغه اي بود که مرکز تحقيقات و توسعه مديريت پروژه را در سال 1386 بر آن داشت تا ايده ايجاد کانون تفکر را در شرکت ملي صنايع پتروشيمي را مطرح و به دنبال آن عملياتي نمايد. کانون تفکر شرکت ملي صنايع پتروشيمي به عنوان اولين کانون تفکر در سطح صنعت نفت هم اکنون در حال فعاليت مي باشد. از جمله اهداف اين کانون عبارت است از:

  • ايجاد فضاي رقابتي بين شرکت هاي پتروشيمي با ساير صنايع پشتيبان براي نيل به تعالي سازماني و حضور در بازارهاي جهاني تقويت فضاي خلاقيت و کارآفريني در سازمان ها
  • توسعه ظرفيت هاي تحقيقاتي و آموزشي پشتيبان پتروشيمي
  • ارج نهادن به خدمات بخش خصوصي، تقويت انگيزه تکامل توانمندي ها و توسعه ظرفيت هاي سازماني
  • تقويت روابط فيمابين پتروشيمي و صنايع پشتيبان
  • ارتقا دانش مديريت پروژه و بهبود عملکرد پروژه هاي پتروشيمي
 13. طراحی و استقرار کانون تفکر شرکت ملي صنايع پتروشيمي
 14. طرح سؤال ها و مسائل راهبردي، تصميم سازي و سياست سازي در مقياس داخلي، منطقه اي و بين المللي به منظور پشتيباني تصميم گيرندگان و سياس تگذاران حوزه صنايع پتروشيمي جهت اتخاذ سياس تها يا تصميمات جديد يا اصلاح و تغيير سياست هاي فعلي در زنجيره ارزش ساز صنايع پتروشيمي دغدغه اي بود که مرکز تحقيقات و توسعه مديريت پروژه را در سال 1386 بر آن داشت تا ايده ايجاد کانون تفکر را در شرکت ملي صنايع پتروشيمي را مطرح و به دنبال آن عملياتي نمايد. از جمله اهداف اين کانون عبارت است از:

  • تقويت توان فکري صنعت پتروشيمي به منظور توسعه اين صنعت
  • مسأله يابي، ايده پردازي، تصميم سازي و ارائه راه کارهاي مناسب جهت توسعه توان صنعت پتروشيمي
  • كشف فرصت ها، تهديدها، تواناييها و ضعف ها
  • پايه گذاري سياست ها و ايده هايي كه سياست هاي آينده پتروشيمي را شكل مي دهد
 15. طراحي روش اندازه گيري رقابت پذيري صنعت پتروشيمي ايران
 16. در کشورهاي در حال توسعه، از جمله مشكلات مهم صنعت عدم رقابت پذيري مي باشد. يكي از اركان اين مشكل عدم وجود يك رويكرد مشخص بمنظور افزايش رقابت پذيري است. به عبارت ديگر سازمان ها يا حتي دولت به طور مشخص يك رويكرد ثابت را دنبال نمي كنند. بنابراين با تغيير شرايط، شيوه افزايش رقابت پذيري نيز تغيير مي كند. از طرف ديگر چون به عقيده بسياري از صاحبنظران، به منظور افزايش توان رقابتي يا رقابت پذيري يك كشور بايستي توان رقابتي بنگاه ها افزايش يابد، لذا بنگاه ها نقش اوليه و اساسي در بالا بردن توان رقابتي صنعت و كشور را دارند. در اين پروژه به منظور اندازه گيري توان رقابتي شرکت ملي صنايع پتروشيمي ايران، ابتدا مدلي مفهومي توسعه داده شده است که داراي سه حوزه اصلي است: منابع ورودي سازمان، موقعيت بنگاه در بازار و توان خلاقيت و نوآوري. نوپا بودن مديريت ريسك از يكسو و تمركز محققين امر بر موضوعات مرتبط با آناليز ريسك از سوي ديگر، باعث شده است كه به بخش پاسخگويي به ريسك هاي پروژه، توجه شاياني نشود. بنابر اظهار بسياري از محققين مديريت ريسك، در بخش پاسخگويي به ريسك هاي پروژه، ادبيات موضوع فاقد يك فرايند ساختاريافته و نظام مند مي باشد. در اين تحقيق، مدلي يكپارچه براي برنامه ريزي پاسخگويي به ريسك هاي پروژه، ارائه شده است.

 17. توسعه مدل يکپارچه مديريت ريسک پروژه ها
 18. نوپا بودن مديريت ريسك از يكسو و تمركز محققين امر بر موضوعات مرتبط با آناليز ريسك از سوي ديگر، باعث شده است كه به بخش پاسخگويي به ريسك هاي پروژه، توجه شاياني نشود. بنابر اظهار بسياري از محققين مديريت ريسك، در بخش پاسخگويي به ريسك هاي پروژه، ادبيات موضوع فاقد يك فرايند ساختاريافته و نظام مند مي باشد. در اين تحقيق، مدلي يكپارچه براي برنامه ريزي پاسخگويي به ريسك هاي پروژه، ارائه شده است. اين مدل با استفاده از تكنيك هاي تحليل عاملي و مدلسازي معادلات ساختاريافته با چندبار اصلاح و تعديل به تأييد رسيده است. این مدل همچنین با استفاده از مدل سازي شبکه هاي بِيزين، مجدداً مورد بررسي قرار گرفته و تأييد شده است.

 19. ارزيابي پروژه هاي پتروشيمي با استفاده از ابزار ارزيابي سلامت پروژه
 20. در راستاي بررسي وضعيت عملکرد پروژه ها از حيث توانايي و ظرفيت مديريت پروژه؛ دو پروژه از پروژه هاي پتروشيمي با استفاده از ابزاري علمي و بين المللي تحت عنوان ارزيابي سلامت پروژه (Project Health Check) مورد ارزيابي و بررسي قرار گرفت. پروژه ها از منظر 13 حوزه عمده کسب و کار و همچنين مديريت و اجرا مورد ارزيابي قرار گرفت و وضعيت موجود پروژه هاي کشور از حيث عملکرد تعيين گرديده است. خروجي هاي ارزشمند اين ارزيابي به عنوان مبنايي براي ايجاد بهبود و ارتقاء عملکرد پروژه هاي پتروشيمي مورد استفاده واقع شده اند.

 21. ارزيابي شايستگي هاي (دانش حرفه اي) مديران پروژه هاي پتروشيمي
 22. در راستاي ارتقاء دانش و عملکرد حرفه اي مديران پروژه ها و متعاقباً افزايش عملکرد اجراي پروژه هاي صنايع پتروشيمي، 40 نفر از مديران درگير در اجراي پروژه ها با ابزار سنجش شايستگي (دانش، عملکرد و رفتار حرفه اي( در 5 سطح مديريتي مورد ارزيابي قرار گرفتند. خروجي اين ارزيابي، مديران صنايع پتروشيمي را نسبت به توانايي نيروي انساني از نظر شايستگي مديريت پروژه اي در اجراي پروژه ها مطلع نموده است تا با اتخاذ سيستم هاي بهبود نسبت به ارتقاء عملکرد نيروي انساني خود بپردازند.

 23. طراحي و ساخت سيستم الکترونيکي مديريت و مستندسازي مدارک پروژه (EDMS)
 24. هدف از اين طرح تحليل، طراحي و پياده سازي سيستم مديريت مدارک پروژه بوده است. به گونه اي که در آن فعاليت ها، فرايندها و گردش اطلاعات به نحوي مد نظر قرار گيرند که نياز اطلاعاتي افراد را به صورت online براورده سازد. با اجراي اين طرح، اطلاعات لازم به صورت صحيح، هماهنگ و در زمان مناسب از طريق اينترنت و يا اينترانت و مستقيماً از طريق مبادي توليد کننده اطلاعات در بانک اطلاعات تخصصي ذخيره شده و از طريق فرايندها و مکانيسم هاي پيش بيني موجود نيروي انساني فعال در اجراي پروژه ها از حيث شايستگي بوده است. شده در اختيار افراد قرار مي گيرد. از جمله قابليتهاي اين سيستم عبارت است از:

  • مديريت مدارک پروژه
  • مستندسازي مدارک پروژه
  • مديريت امنيت مدارک پروژه
  • مديريت سطح دسترسي
  • مديريت يکپارچگي
  • مديريت ارتباطات مدارک پروژه
  • مديريت تغييرات مدارک پروژه
  • مديريت دانش مدارک پروژه
  • مديريت جريان کار مدارک
  • مديريت جلسات
 25. بررسي دلايل تأخيرات سازندگان تجهيزات پروژه هاي پتروشيمي
 26. تأخيرات در ساخت تجهيزات پروژه ها همواره يکي از دغدغه هاي مسئولين پروژه هاي پتروشيمي بوده است. به همين منظور مرکز تحقيقات و توسعه مديريت پروژه اين پروژه را با هدف ريشه يابي موضوع تأخيرات ساخت تجهيزات تعريف و اجرا نمود. در اين پروژه مدل عارضه يابي سازندگان، EP ها و کارفرمايان و فهرست هاي وارسي مربوطه و سپس چگونگي تحليل تاخيرات ارائه شده است. در اين پروژه 48 قرارداد ساخت تجهيز و سازمان هاي فعال در قراردادها از قبيل سازندگان، EP ها و کارفرمايان مورد بررسي دقيق قرار گرفته و دلايل تأخيرات در هر سازمان علت يابي گرديده است. پس از آن تأخيرات بر اساس سازندگان، EP ها و کارفرمايان تحليل و در نهايت رتبه بندي و وزن دهي شده است. اين پروژه در پايان به ارائه راهکارهاي بهبود به تفکيک هر سازمان مي پردازد.

 27. بررسي عملکرد پروژه هاي پتروشيمي در حوزه زمان و هزينه
 28. در اين پروژه انحرافات زماني و هزينه اي پنج پروژه پتروشيمي و همچنين علل مربوطه و راهکارهاي پيشنهادي به تفکيک ارائه شده است. و در نهايت رابطه منطقي بين علل و راهکارها ترسيم شده است.

 29. مستند سازي مسيرهاي حمل بارهاي ترافيکي پروژه هاي پتروشيمي
 30. در اين پروژه مدل تحليل زماني و هزينه اي پروژه ها که خود شامل روش بررسي انحرافات زماني و هزينه اي مي باشد ارائه شده است. روش استخراج مشکلات و علل انحرافات و همچنين چگونگي دسته بندي آنها از جمله مقولاتي است که اين پروژه به آنها مي پردازد. حمل تجهيزات غول پيکر پروژه ها موسوم به بارهاي ترافيکي يکي از عوامل مؤثر بر تأخيرات در ساخت پروژه هاي پتروشيمي بوده است به طوري که گاهي حمل يک تجهيز با ماه ها تاخير به محل اجراي پروژه است. با توجه به همين معضل مرکز تحقيقات و توسعه مديريت پروژه درصدد برآمد با مستند سازي اطلاعات مربوط به مسيرهاي منتهي به پروژه هاي پتروشيمي امکاني فراهم نمايد تا مسؤلين پروژه ها با اطلاعات دقيقتري نسبت به حمل تجهيزات مورد نظر اقدام نمايند. در اين پروژه اطلاعات و مشخصات دقيق راههاي منتهي به پروژه ها به شرح زير از طريق فيلم، عکس و به شکل نوشتاري مستند شد:

  • موانع وزني (پل ها، کنارگذرها و ...)
  • موانع ارتفاعي (تونل ها، پل هاي عابر پياده و کابل هاي برق)
  • مشخصات مناطق صعب العبور (گردنه ها)
  • محدوديت هاي عبور از مراکز استان ها شهرستان ها و دهستان ها
  • وضعيت جوي در طول مسير (به تفکيک هر فصل)
  • امکانات موجود در مسير
 31. آموزش مترجمين تخصصي مديريت پروژه
 32. با توجه به کمبود کتب و مقالات مختص مديريت پروژه در کشور و همچنين کمبود مترجمين متخصص در اين حوزه، دوره آموزش تخصصي متون مديريت پروژه با همکاري يکي از دانشگا ههاي کشور طراحي و اجرا گرديد. طي يک فرايند تئوري و عملي يکساله به 20 نفر از فارغ التحصيلان رشته هاي مترجمي زبان انگليسي و همچنين مديريتي و فني آموزش تخصصي ترجمه متون مديريت پروژه ارائه گرديد. خروجي اين پروژه، 20 نفر مترجم آموزش ديده و باتجربه و ترجمه 10 جلد کتاب روز مديريت پروژه به عنوان کار عملي آنها بوده است.

 33. شناسائی و تحلیل ریسک های متداول در چرخه حیات پروژه های پتروشیمی و ارائه راهکارهای مواجهه
 34. شناسائی و اولویت بندی عوامل موثر بر عملکرد پروژه های پتروشیمی
 35. شناسائی و بررسی عوامل موثر بر استرس شغلی مدیران پروژه های پتروشیمی
 36. استقرار سیستم مدیریت پروژه در پتروشیمی لردگان
 37. تدوين متدولوژي تعيين سهم فعاليت ها در ايجاد تأخيرات پروژه
 38. بررسي روش ها و معضلات اندازه گيري پيشرفت پروژه و ارائه مدل بهينه
 39. بررسي تغييرات پروژه و شيو ههاي مواجه با آن بررسي علل تأخيرات پروژه ها مبتني بر مديريت دانش
 40. برنامه ريزي با استفاده از روش SMART
 41. طراحي مدل انتخاب پيمانکاران ساخت و نصب در پروژه هاي پتروشيمي
 42. بررسي و تحليل دلايل تاخيرات ساخت تجهيزات پتروشيمي و ارائه راه حل جهت علل قابل کنترل
 43. تعيين زنجيره بحراني با توجه به تعامل مابين ريسک پروژه و اندازه بافرها
 44. بررسي کاربرد مدل بالندگي سازماني مديريت پروژه OPM3
 45. تجزيه و تحليل پروژه هاي بزرگ ساخت بر مبناي مديريت ريسك (مورد مطالعه در پروژه هاي پتروشيمي)
 46. بررسي حسابداري مديريت از ديدگاه هزينة فرصت از دست رفته در پروژه هاي صنعت پتروشيمي
 47. بررسي فرايند مناقصه گذاري در سيستم طرح و ساخت
 48. بررسي سيستم مديريت اجرا ConstructionManagement و كاربرد آن در صنعت پتروشيمي ايران به منظور ارائه پيشنهادات اصلاحي
 49. مدلي براي ارزيابي عملکرد زنجيره تامين در طر حهاي پتروشيمي با معيار تفکر ناب (حوزه خريد و تامين تجهيزات - EPC) به منظور شناسايي و ارائه پيشنهادات اصلاحي در مناقصات
 50. بررسي رابطه بين ساختار سازماني،تکنولوژي اطلاعاتي و يادگيري سازماني در شرکت هاي تابعه پتروشيمي و پيمانکاران صنعت پتروشيمي ايران. EP و C
 51. تحليل محيطي (بررسي فرصتها و تهديدها) صنعت پتروشيمي ايران با رويکرد استراتژيک
 52. بررسي موجوديت دفتر مديريت پروژه (PMO) و تعيين چالش ها و بسترهاي پياده سازي PMO در شرکتهاي عضو انجمن مهندسي و پيمانکاري صنايع نفت، پتروشيمي و نيرو و ارائه مدلي براي پياده سازي PMO
 53. ارائه چارچوب مکانیزم های تسهیم دانش پروژه در سازمان های پروژه محور (مطالعه موردی سازمان پروژه محور فعال در صنعت پتروشیمی)
 54. انتخاب سبد پروژه بر پایه سنجش کارایی با استفاده از مدل شبکه های عصبی مصنوعی
 55. ارائه الگویی برای تسهیم دانش در مراحل چرخه حیات پروژه در سازمانهای پروژه محور بر اساس رویکرد استاندارد گستره دانش مدیریت پروژه PMBOK
 56. توسعه تئوری مادری در سازمانهای پروژه محور


پروژه هاي در دست اقدام

 • داشبورد مدیریت پروژه و پرتفولیو
 • پایش وضعیت پرتفولیو و پروژه ها در ابعاد گوناگون، تخصیص بهینه منابع در سطح کلان، آگاهی مناسب مدیریت از روند پیشرفت پروژه ها، ایجاد پیش بینی های قابل اتکا و نهایتاً اطلاع رسانی مشکلات و ریسک ها از جمله اهداف طراحی و استقرار داشبورد یکپارچه مدیریت پروژه و پرتفولیو در شرکت .... بوده است. این داشبورد در دو نمای اصلی پرتفولیو و پروژه طراحی شده و دارای سطوح متعدد جزئیات جهت بهره برداری سطوح مختلف مدیریت می باشد.

 • تدوین رویه های پروژه و ستاد
 • این پروژه با هدف توانمند سازی شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی جهت اجرای مجموعه ای از پروژه های EPC و MC طراحی شده است. به منظور مهندسی مجدد فرآیندها رویه های کاری شرکت، بهترین نمونه های در دسترس داخلی و خارجی از شرکت های موفق مورد بررسی قرار گرفته و ضمن لحاظ نمودن امتیازات هر یک از آنها، رویکردی آینده نگر نیز به الزمات رقابت در سالهای آتی در صنعت نفت شده است. این پروژه به صورت درونسپاری و با مشارکت گسترده متخصصین شرکت از واحدهای مختلف در حال اجرا می باشد. استقرار یک چارت سازمانی چابک نیز بخشی از این پروژه می باشد.

 • بررسی مسائل اجتماعي و فرهنگي شهر ماهشهر در ارتباط با صنعت پتروشیمی با تأكيد بر اصلاح شبكه ی پيوندهاي مردم، نهادهای محلی و صنعت پتروشیمی
 • اجراي طرح‏هاي بزرگ صنعتي كه امروزه با توجه به ره آوردهاي صنعتي و تكنولوژيكي به سرعت تحقق مي‏يابند حامل دگرگوني‏هاي عظيم در سطوح اقتصادي، فني، اجتماعي، سياسي، فرهنگي، جمعيتي و بوم‏شناختي خواهد بود. اين دگرگوني‏ها الزاماً هم جهت و هماهنگ با تغييرات صنعتي صورت نمي‏پذيرد، لذا ممكن است ضايعاتي را در ابعاد مختلف زندگي اجتماعي انسان‏ها، خصوصاً افراد حاضر در صحنه باقي گذارد، كه به نوبة خود مي‏تواند روند توسعه و نوسازي را با مشكلات و چالش‏هاي جديدي مواجه سازد كه فائق آمدن بر آنها همواره آسان نيست مضافاً آن كه اين گونه عوارض و آسيب‏ها در اكثر مواقع به نقطه‏اي كه خاستگاه اوليه چنين تحولاتي بوده است، محدود نمي‏ماند و به سرعت ابعاد زندگي اجتماعي را در ساير بخش‏هاي كشور متأثر خواهد ساخت. لذا شناسايي و فهم كارشناسانه‏ي اين ضايعات نه تنها موجبات پيش‏بيني تحولات آتي را ميسر مي‏سازد بلكه اين امكان را براي مسؤولان درگير در منطقه فراهم مي‏سازد تا كنترل بيشتري بر منطقه داشته باشند و به جاي برخوردي منفعلانه با مسائل برخوردي فعال داشته باشند.

 • ارائه الگويي براي تسهيم دانش در مراحل چرخه حيات پروژه در سازمانهاي پروژه محور بر اساس رويکرد استاندارد گستره دانش مديريت پروژه PMBOK
 • طراحي الگوي همسويي کنترل استراتژيک و عناصر مديريت پروژه و تاثير آن بر عملکرد پروژه (مطالعه موردي: صنعت پتروشيمي)
 • الگويي براي اندازه گيري بهره وري مديريت منابع انساني در در صنايع نفت، گاز و پتروشيمي
 • الگويي براي اندازه گيري بهره وري مديريت منابع انساني در صنايع نفت، گاز و پتروشيمي
 • ارزيابي و انتخاب پروژه هاي برتر صنايع پتروشيمي
 • طراحي الگوي همسويي کنترل استراتژيک و عناصر مديريت پروژه و تاثير آن بر عملکرد پروژه
 • بررسي اثرات هنجارهاي اجتماعي بر پنهان سازي دانش در سازمان هاي پروژه محور
 • تاثير سبک رهبري بر پياده سازي مديريت دانش در سازمان هاي پروژه محور
 • بررسي نقش مديريت دانش در چابک سازي سازماني
 • شناسائي و ارزيابي شاخص هاي مرتبط با آمادگي صنعت پتروشيمي جهت پياده سازي ERP
 • بررسي تطبيقي شرايط عمومي قراردادهاي EPC وزارت نفت با نمونه هاي بين المللي FIDIC و EJCDC با تاکيد بر ريسک هاي قراردادي
 • بررسي عوامل موثر بر پذيرش فناوري هاي مديريت مالي در طرح ها و پروژه هاي پتروشيمي با استفاده از مدل پذيرش فناوري (TAM)
 • بررسي تاثير سرمايه اجتماعي بر خلق دانش


دسته بندی موضوعات تحقیقاتی

1- حاکمیت و استراتژی پروژه

 • بررسي تاثيرات اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي پروژه هاي پتروشيمي بر محل اجراي آن پروژه‌ها
 • بررسي مزايا و معايب مشارکت شرکتهاي ايراني خارجي(بررسی یک تجربه)
 • مطالعه اثر تغيير ساختار و يکپارچگي مالکيت بر رقابتپذيري صنعت پتروشيمي
 • مطالعه عوامل موثر بر سطح استقلال فني طراحي واحدهاي پتروشيمي وعوامل موثر بر ان
 • ارزیابی مقایسه ای آثار تحریم های بین المللی با سایر عوامل ایجاد تأخیر در انجام به موقع مگا پروژه های پتروشیمی
 • مطالعه تطبیقی ساز و کارها و راهکارهای تعدیل آثار منفی تحریم های بین المللی بر کیفیت، قیمت و زمان انجام طرح ها و پروژه های صنایع پتروشیمی
 • ارزیابی مقایسه ای عوامل تأثیر گذار بر بهره وری طرح ها و پروژه های بزرگ نفت و گاز کشور (شامل عوامل قانونی، مدیریت، ساختاری، فناوری، نیروی انسانی، لجستیک، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و مالی و ...)
 • شناسایی موانع و عوامل بازدارنده ی تحقق عملی پیوست های فرهنگی، اجتماعی در طرح ها و پروژه های منطقه های ماهشهر و عسلویه
 • ساز و کارها و راهکارهای میانبر، ابتکاری و زودبازده جهت تأمین نیازهای سرمایه ای/ مالی فوری و کوتاه مدت طرح های پتروشیمی
 • شناسایی و بررسی ظرفیت های استفاده نشده ملی و بین المللی در فرآیند تأمین منابع مالی طرح های پتروشیمی
 • ساز و کارها و راهکارهای کاهش ریسک سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی در طرح ها و پروژه های پتروشیمی
 • بررسی تاثیرات اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه ها بر قیمت تمام شده پروژه های پتروشیمی
 • آثار تحریم های بین المللی بر اجرای پروژه ها و اثرات ان بر روند ادعای پیمانکاران
 • تحلیل میزان وابستگی خارجی پروژه های پتروشیمی در مراحل لیسانس، طراحی مفهومی و مهندسی پایه
 • بررسي تاثيرات اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي بهره برداری دیرهنگام از پروژه ها ناشی از منازعات کارفرما و پیمانکاران (ادعا، خلع ید پیمانکار)

2- سازماندهی و مدیریت اجرای پروژه

 • بررسي و مقايسه ارتباط بين نوع قراردادها و ميزان تغييرات در پروژه ها
 • شناسايي،دسته بندي و علت يابي دلايل تغييرات در پروژه هاي پتروشيمي
 • شناسايي و بررسي چالش هاي محلي پروژه هاي پتروشيمي (مقایسه چند منطقه جغرافیایی)
 • آسيب شناسي شيوه هاي گزارش دهي پروژه در پروژه هاي پتروشيمي و ارائه الگوي مناسب
 • شناسايي و بررسي موانع و الزامات بکارگيري EVM در پروژه هاي پتروشيمي
 • لزوم انجام FEED ( front- end engineering & design) در پروژه هاي پتروشيمي و محدوده آن
 • آناليز ريسک هاي تحويل(قرارداد) طرح/پروژه و تصوير آنها بر اهداف و طرح تجاري برنامه/پروژه
 • مطالعه، شناسايي و ارزيابي ريسک هاي متداول موجود در کليه مراحل اجراي پروژه هاي پتروشيمي
 • بررسي دلايل ايجاد ادعاهاي قراردادي و اثر آن بر هزينه هاي پروژه
 • مدیریت یکپارچگی اعضا کنسرسیوم در پروژه های EPCC
 • مدیریت تحویل و تحول پروژه از پیمانکار ساخت به بهره بردار

3- مدل سازی‌ و نظام های مدیریت پروژه

 • طراحي مدل ظرفيت سنجي سازندگان تجهيزات
 • طراحي مدل ظرفيت سنجي پيمانکاران
 • طراحي مدل قيمت گذاري پروژه ها بوسيله پيمانکاران
 • یکپارچگی سیستم های مدیریت کیفیت مجریان و پیمانکاران
 • ساز و کارها و راهکارهای ارتقای بلوغ مدیریت پروژه در سطوح پیمانکاران و مجریان
 • نظام های جامع و یکپارچه ارزیابی عملکرد مجریان و پیمانکاران در صنعت پتروشیمی
 • طراحی متدولوژي جهت بهينه سازي و اثربخشي روابط عمومي و ارتباطات بيروني يک پروژه
 • طراحي مدل شناسايي مدير پروژه موفق در پتروشيمي
 • طراحی الگو جهت مدیریت کالا و تجهیزات در کارگاه ساخت

4- مدیریت منابع انسانی

 • بررسي معضلات نيروي انساني شاغل در منطقه عسلويه
 • بررسي و مقايسه افسردگي و استرس شغلي نيروي انساني در مناطق مختلف اجراي پروژه ها
 • بررسي محدوديت ها، مزايا و معايب بکارگيري نيروي انساني خارجي در پروژه ها
 • مقايسه تاثير عوامل رفاهي بر انگيزه کارکنان در دو منطقه ويژه اقتصادي ماهشهر و عسلويه
 • مقايسه بهره وري نيروي متخصص ايراني و خارجي فعال در پروژه ها
 • بررسي رابطه بين زمان استراحت کارکنان پروژه ها وشرايط رواني و عملکرد آنان
 • بررسي مکانيزم هاي جانشين پروري در پتروشيمي
 • بررسی عوامل موثر بر بهره وري در محيط پروژه
 • بررسی عوامل موثر بر کارايي تيم پروژه
 • بررسی رابطه بين گواهي PMP و موفقيت پروژه
 • بررسی نيازمندي هاي شايستگي رفتاري براي مديران پروژه
 • مطالعه استرس شغلي مديران پروژه
 • بررسی سيستم هاي تشويق و انگيزش تيم پروژه
 • شناسايي عوامل موثر بر رضايت شغلي کارکنان پروژه ها
 • بررسي عوامل موثر بر ماندگاري نيروهاي انساني در محل اجراي پروژه ها
 • شناسايي و اولويت بندي عوامل انگيزشي کارکنان پروژه هاي پتروشيمي
 • مقايسه و تحليل رضايتمندي کارکنان شاغل در پارس جنوبي و کارکنان پروژه هاي پتروشيمي واقع در عسلويه
 • اثر بخشي آموزش هاي از راه دور در نيروي انساني درگير در اجراي پروژه ها
 • بررسي مقايسه اي عملکرد کارکنان بومي و غير بومي در پروژه هاي پتروشيمي
 • استراتژی های اثر بخش در توسعه و بهسازی سرمایه های انسانی مورد نیاز مگا پروژه های پتروشیمی در افق های کوتاه مدت و دراز مدت
 • نظام جانشین پروری و ارتباط آن با بهره وری منابع انسانی در سازمان های درگیر در طرح های پتروشیمی
 • بررسی و تحلیل زنجیره تامین کالا و تجهیزات در مگا پروژه های پتروشیمی

5- مدیریت دانش

 • طراحي الگوي مستند سازي پروژه
 • طراحي الگوي مديريت دانش پروژه
 • طراحي الگوي مديريت دانش سازمان پروژه محور
 • بررسي زير ساخت هاي مديريت دانش در سازمان هاي پروژه محور(وضع موجود دانش)
 • بررسي زير ساخت هاي مديريت دانش در پروژه (تاکيد بر شناسايي دانش)
 • چالش ها و موانع مستند سازی تجربیات و مدیریت دانش در صنایع پتروشیمی
 • تحلیل و نقد فرهنگ مستند سازی تجربیات و مدیریت دانش در شرکت های برتر ملی و بین المللی صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی
 • تحلیل و نقد تأثیرات چرخه مدیریت دانش بر چابکی و انعطاف پذیری سازمان
 • مستندسازی تجربیات پروژه ها یا مدیران پروژه های پتروشیمی
 • طراحی متدولوژی مستندسازی پروژه ها
 • راهکارهای اثر بخش و میانبر برای آموزش و ترویج دانش مدیریت پروژه در طرح های بزرگ نفت و گاز (در سطوح پیمانکاران، کارفرمایان و سازندگان داخلی
 • بررسی ضرورت بومی سازی استانداردها و دانش مدیریت پروژه در طرح های بزرگ نفت و گاز کشور
 • بررسي تاثيرات سيستمهاي اطلاعات مديريت پروژه در موفقيت مديران و پروژه
 • مطالعه و درس آموزی از طرح ها و پروژه های موفق ملی و بین المللی در حوزه ها کیفیت، قیمت و زمان اجرا
 • تأثیر چالش های بومی و محلی بر انجام به موقع، با کیفیت و اقتصادی طرح ها و پروژه های نفت و گاز کشور
 • شناسایی عوامل درونی (نقاط قوت و ضعف) و عوامل محیطی (فرصت ها و تهدید ها) اثرگذار بر توسعه نظام مدیریت دانش در صنایع پتروشیمی
 • نقشه دانش مبتنی بر تحلیل نقش ذینفعان کلیدی صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی
 • تحلیل تعامل و تاثیرات متقابل نظام مدیریت دانش و مدیریت منابع انسانی و زیر ساخت های اطلاعاتی و سازمانی در صنایع نفت،گاز و پتروشیمی
 • تحلیل پیامدهای عدم اشتراک گذاری دانش و پنهان سازی اسناد، مدارک و استانداردها، عدم ثبت و ضبط خطاها و تجربیات نامطلوب در اثر بخشی مدیریت دانش در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
 • آموزه ها و تجربیات برتر کشورهای حوزه خلیج فارس در فرآیند سرمایه گذاری و مدیریت منابع مالی طرح ها و پروژه های نفت، گاز و پتروشیمی
 • آموزه ها و تجربیات برتر شرکت های ملی و بین المللی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در زمینه سرمایه گذاری و مدیریت منابع مالی طرح ها و پروژه های بزرگ اقتصادی صنعتی
 • شناسایی و تحلیل تجربه های برتر کشور های همسایه در زمینه مدیریت پروژه های نفت،گاز و پتروشیمی

6- ذی نفعان پروژه

 • بررسي نقش صنايع جانبي در عملکرد پروژه هاي پتروشيمي
 • بررسي و مقايسه جايگاه و شايستگي هاي شرکتهاي MC در ابعاد جهاني و داخلي
 • آسيب شناسي کيفيت خدماتMC
 • بررسي الزامات و شايستگي‌هاي محوري پيمانكاران ايراني براي انجام پروژه‌هاي بزرگ بين‌المللي
 • بررسي نقش ارگانها و سازمانها محلي و ملي در اجراي پروژه هاي پتروشيمي
 • بررسي تأثير توان مالي پيمانکاران بر عملکرد آنان در پروژه هاي پتروشيمي
 • مقايسه عملکرد(زمان،هزينه،کيفيت) دو پروژه پتروشيمي از نظر حضور و يا عدم حضور MC
 • مطالعه تطبيقي عوامل موثر بر رقابت پذيري پيمانکاران EPC ،MC وسازندگان در منطقه خاورميانه
 • بررسي اثر MC برشرح خدمات هاي مختلف بر پروژه هاي پتروشيمي در حوزه زمان،هزينه و کيفيت
 • بررسي نقش نهاد ها و سازمانهاي دولتي در تقويت شرکت هاي پيمانكاري
 • ساز و کارها و راهکارهای مشارکت (کنسرسیوم) اثر بخش سازندگان و پیمانکاران داخلی در طرح ها و پروژه های توسعه میدان مشترک پارس جنوبی
 • بررسی سطح توان مدیریت بحران پیمانکاران و سازندگان داخلی درگیر در طرح ها و پروژه های توسعه میدان مشترک پارس جنوبی
 • بررسي چشم انداز ،ارزش ها و فرهنگ مشتريان در پروژه هاي پتروشيمي
 • ساز و کارهای پشتیبانی کارفرمایان از پیمانکاران و سازندگان داخلی در راستای بهبود کیفیت، قیمت و زمان تحویل پروژه ها

7- زنجیره تامین

 • مقايسه عملکرد سازندگان داخلي و خارجي (از نظر زمان،هزينه و کيفيت)
 • عوامل موثر بر زمان ،هزينه و کيفيت حمل بارهاي ترافيکي پروژه هاي پتروشيمي
 • تحلیل هزینه و منفعت گزینه های تأمین کالا در شرایط تحریم و تحمیل محدودیتهای تجاری
 • شناسایی ، تقویت و هدایت ظرفیتهای مهندسی و تولید تجهیزات کشور در راستای برنامه های توسعه ای صنایع نفت و گاز
 • تأثیر یکپارچگی زنجیره تأمین بر مدیریت زمان، کیفیت و بهره وری طرح ها و پروژه های بزرگ نفت و گاز کشور
 • راهبردها و راهکارهای تعدیل سطح آسیب پذیری پیمانکاران و سازندگان داخلی در شرایط بحرانی تأمین منابع مالی و تأمین کالا و تجهیزات مورد نیاز پروژه ها در منطقه ویژه پارس
 • تحلیل سطح ریسک پذیری پیمانکاران و سازندگان داخلی در طرح ها و پروژه های نفت و گاز در منطقه ویژه پارس
 • ارزيابي و مقایسه عملکرد سازندگان تجهيزات پروژه هاي پتروشيمي در بخش خصوصي و دولتي

دریافت فرم مشخصات طرح تحقيقاتيتماس با ما

تلفن تماس: 88842453-021

دورنگار: 88831395-021

پست الکترونیکی: info@pmir.com

آدرس: تهران - خیابان کریم خان زند - شماره ۳۹

کد پستی: 1585814551